O Natura 2000

Mreža Natura 2000 – glavni instrument EU politike o prirodi i biološkoj raznovrsnosti – ima za cilj da obezbijedi dugoročni opstanak najvrijednijih i najugroženijih vrsta i stanišnih tipova Evrope. Postajući realnost u svim zemljama članicama Evropske unije i protežući se na preko 18% kopnene površine EU i gotovo 6% njene morske teritorije, Natura 2000 predstavlja najveću koordinisanu mrežu zaštićenih područja u svijetu, a njeno proširenje je predviđeno i na sve potencijalne zemlje članice Evropske unije.

Mreža Natura 2000 se sastoji od područja posvećenih očuvanju ptica (Područja posebne zaštite – SPA područja) i područja odabranih vrsta flore i faune i stanišnih tipova (Područja od značaja za Zajednicu – SCI područja), uspostavljenih u skladu sa direktivama EU o prirodi – Direktivom o pticama (147/2009/EU) i Direktivom o staništima 92/43/EEC).

Priprema za Naturu 2000 je veoma složen, dugotrajan proces, koji iziskuje posebne kapacitete, stručnost, organizaciju i finansiranje. Bez potpunog ispunjenja zahtjeva pripremnih koraka prije pristupanja EU, nijedna zemlja kandidat neće dobiti dozvolu da se pridruži istoj.

Natura 2000 nije sistem strogih prirodnih rezervata u kojima nijesu dozvoljene nikakve ljudske aktivnosti. Pristup očuvanju i održivoj upotrebi je mnogo širi, i u većoj mjeri usredsrijeđen na ljude koji sarađuju sa prirodom. Iako su područja mreže Natura 2000 odabrana isključivo na osnovu naučnih kriterijuma, zemlje članice moraju osigurati da se njima upravlja na održiv način, kako ekološki tako i ekonomski.

Crna Gora i Natura 2000

Zaštita životne sredine je prepoznata kao jedan od glavnih ciljeva u raznim strateškim dokumentima u Crnoj Gori, a proces pristupanja EU smatra se prioritetom u zemlji. Što se tiče zaštite prirode, Crna Gora mora da transponuje i implementira dvije EU direktive o prirodi, Direktivu o pticama i Direktivu o staništima. Veoma je važno imati jasnu viziju kompletnog procesa sve do same finalne faze, i važno je racionalizovati procese i u što većoj mjeri koristiti iskustva ostalih zemalja, imajući u vidu da su ljudski resursi ograničeni.

Početni rad na uspostavljanju Natura 2000 mreže u Crnoj Gori započeo je 2009. godine, u okviru projekta “Crna Gora i Natura 2000 – Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Crnoj Gori za preuzimanje pravnih tekovina EU u oblasti zaštite prirode“, koji je sprovela Svetska fondacija za prirodu (WWF), Zavod za zaštitu prirode Crne Gore i Daphne – Institut za primijenjenu ekologiju iz Slovačke. Ovaj projekat je okončan 2012. godine, i njegovi rezultati se mogu posmatrati samo kao prvi koraci ovog dugotrajnog procesa.

Projekat “Uspostavljanje Natura 2000 mreže u Crnoj Gori”

Evropska unija finansira projekat “Uspostavljanje Natura 2000 mreže u Crnoj Gori“, kojim se pruža asistencija Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine. Glavni cilj ovog projekta je sprovođenje neophodnih aktivnosti kako bi se počelo sa postavljanjem temelja za određivanje buduće Natura 2000 mreže. Implementacija projekta započela je 26. aprila 2016. godine i trajaće 3 godine.

Aktivnosti ovog projekta mogu se grupisati u 3 glavne komponente; one su međusobno povezane i implementiraju se u skladu sa zahtjevima Direktive o pticama i Direktive o staništima.

Komponenta 1: Uspostavljanje osnova za pripremu Natura 2000 mreže

Početne tačke predstavljaju teorijske preduslove, odnosno pripremne aktivnosti neophodne za bilo kakve naknadne akcije. Zainteresovane strane treba identifikovati i obučiti, oko koncepta Natura 2000 mreže treba da postoji dogovor, transponovanje treba završiti a predviđene podzakonske akte treba obezbijediti. Pored toga, referentne liste treba elaborirati u skladu sa Aneksima Direktive o staništima, a tačne granice između dva biogeografska regiona (Alpskog i Mediteranskog) treba definisati.

Komponenta 2: Pripremni rad za uspostavljanje Područja posebne zaštite (SPA područja)

Aktivnosti treba fokusirati na ispunjavanje obaveza navedenih u Direktivi o pticama. Referentnu listu o pticama potrebno je kreirati, a kriterijume odabira SPA područja u Crnoj Gori treba elaborirati. Prijedloge za SPA područja treba pripremiti i dogovoriti, kombinujući informacije iz literature i ostalih stručnih izvora – između ostalih, iz postojećih Međunarodno značajnih područja za ptice (IBA područja) – sa podacima dobijenim sveobuhvatnim terenskim radom.

Komponenta 3: Prikupljanje podataka za Predložena područja od značaja za Zajednicu (pSCI područja)

Cilj ove komponente je da se pomogne zemlji da prikupi, verifikuje i obradi podatke, uglavnom iz nekoliko prethodno odabranih Ključnih područja biodiverziteta (KBA područja). Aktivnosti treba usmjeriti ka mapiranju staništa i prikupljanju podataka o vrstama tokom dvije pune sezone. Tim lokalnih eksperata treba da vrši ovaj rad, obuhvatajući sve taksonomske grupe i vodeći se tehničkim smjernicama. Verifikacioni odbor će osigurati kvalitet podataka.

Potencijalna Natura 2000 područja mogu biti predložena jedino onda kada je popis cjelokupne teritorije zemlje dostupan. Na osnovu podataka dobijenih gap analizom, projekat će elaborirati uputstva za naredne korake ka kompletiranju Natura 2000 mreže. Ovo uključuje oblasti koje treba dalje istraživati, ljudske i finansijske potrebe, kao i institucionalna i organizaciona pitanja.

Naš Tim

Sissi Samec

Ključni ekspert 1 – Lider tima

Gđa. Samec je svoju profesionalnu karijeru započela 1986. godine, što će reći da je ona već više od 30 godina aktivna na polju zaštite biodiverziteta i prirode. Od 1998. godine imala je različite uloge u brojnim projektima posvećenim prirodi u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope (a prije toga u tropskim zemljama). Njeno iskustvo u svojstvu lidera tima obuhvata period duži od 16 godina, u okviru kojeg je vodila multinacionalne i sektorske ekspertske timove. Posjeduje provjerene menadžerske vještine, koje, pored širokog polja stručnosti, obuhvataju i strateško planiranje i implementaciju projekata, kontrolu kvaliteta, monitoring i evaluaciju, kao i tehničko i finansijsko izvještavanje. Gđa. Samec se specijalizovala u primjeni participativnih pristupa koji uključuju više zainteresovanih strana i odličan je facilitator sa sjajnim komunikacijskim, prezentacijskim i pregovaračkim sposobnostima. Kroz brojne projekte imala je priliku da se upozna sa međunarodnim okvirima za upravljanje životnom sredinom, posjeduje dobro znanje o evropskim instrumentima politike, odlično poznaje i pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine (posebno Direktivu o staništima i Direktivu o pticama, Direktivu o vodama, itd.), kao i proces proširenja EU. Gđa. Samec posjeduje sjajne sposobnosti koordinacije i supervizije kompleksnih situacija i svoje iskustvo koje se temelji na preduzimljivosti primjenjuje na uspostavljanje mreže NATURA 2000, i to kada su u pitanju pravni, tehnički i administrativni zahtijevi (pristup, metodologija, odabir područja, određivanje, primjena i upravljanje).

sissi.samec@aam.hu

Borut Rubinić

Ključni ekspert 2 – Ekspert za pripremu SPA područja

2002 Rubinić ima više od 27 godina iskustva u oblasti zaštite ptica i prirode i član je DOPPS-BirdLife Slovenia (slovenačko udruženje za posmatranje i proučavanje ptica). Ima 13 godina profesionalnog iskustva kao vodeći kordinator i lider tima na nacionalnim i međunarodnim projektima u oblasti praćenja ptica, zoniranja, očuvanja prirode, primjene geografskog informacionog sistema (GIS), kao i na projektima u oblasti regulacije politike EU. Izvrsno poznaje zakonodavstvo vezano za Natura 2000 i odlično poznaje funkcionisanje EU projekata. Sa sjajnim sposobnostima u prikupljanju, procesuiranju i evaluaciji naučnih podataka vezanih za životinje (posebno ptice) i ekologiju, g. Rubinić je vodio nekoliko internacionalnih projekata koje je finansirala EU i koji su imali cilj da odrede IBA/SPA područja u Jugoistočnoj Evropi. Takođe, on posjeduje ogromno regionalno i specifično znanje kada je u pitanju očuvanje ptica, ekologija, biodiverzitet, geografija, kultura, jezik, kao i zakonodavstvo i propisi koji se odnose na životnu sredinu Crne Gore. Diplomirao je biologiju na Univerzitetu u Ljubljani (ekvivalent zvanju magistra) i tečno govori i piše engleski jezik. G. Rubinić je izvrstan lider tima, facilitator i organizator treninga sa iskustvom u pisanju projekata i evaluaciji implementacije projekata. Svoja iskustva primjenjuje u Crnoj Gori od 2002. godine.

borut.rubinic@aam.hu

Jaanus Paal

Ključni ekspert 3 – Ekspert za Staništa i Vrste

Ekspert za staništa i vrste je profesor Janus Pal, estonski ekspert sa preko 40 godina profesionalnog iskustva u oblasti zaštite prirode i primijenjene nauke o vegetaciji.On ima 15 godina iskustva na različitim pozicijama (opisane u daljem tekstu),  koje je usko vezano za mapiranje, sakupljanje podataka o vrstama  i upravljanje podacima za pripremu mreže Natura 2000. Od jula 2000. godine, g. Pal radi pri Univerzitetu u Tartuu na pitanjima koja uključuju biljne vrste i vegetativne zajednice/mapiranje područja, prikupljanje podataka i menadžment za pripremu i implementaciju Natura 2000 područja u Estoniji. Od januara 2003. godine, g. Pal kontinuirano radi na projektima koji su vezani za mapiranje Natura 2000 straništa, upravljanje podacima i Direktivu o staništima. Posjeduje obimno znanje o stanišnim sistemima klasifikacije i njihovoj kompatibilnosti sa Natura 2000 klasifikacijom. Autor je dva izdanja (2004, 2007) estonskog Priručnika za stanišne tipove Direktive o staništima. G. Pal odlično poznaje zakonodavstvo EU koje se odnosi na zaštitu prirode i bidiverzitet. Autor je 37 publikacija vezanih za Natura 2000.

jaanus.paal@aam.hu

Marko Sijan

Direktor Projekta

Mr. Marko Sijan holds an M.Sc. in Economics from the Belgrade University, Serbia. He has 10 years of experience in EU financed contract management, consultancy, negotiation and organisation. He is highly experienced in large-scale projects management and quality control of project deliverables in the Western Balkans region.
Mr. Sijan has long years’ experience in successfully managing international teams including technically high qualified and experienced experts as well as local and international back office staff, irrespectively of the geographical location of team members. As Account Manager for environmental, public administration and statistical projects, he successfully represents the company or the consortium towards high level stakeholders on various events, such as Steering Committees, visibility events, workshops, study visits… Through his work he gained skills in multicultural, multi-stakeholder and politically fragile environment in the management of complex international projects.

marko.sijan@aam.hu

Eve Kopataki

Koordinator Projekta

Ms. Eva Kőpataki – Nagy holds a Bachelor degree in economics from the University College for Modern Business Studies in Hungary, a Masters in Environmental Science, Policy and Management (MESPOM) from the Central European University in Hungary and the University of Manchester, UK. She has over 6 years of experience in coordination of domestic and international, – geographically and budget-wise (over 2,5 million EUR) large scale – projects, mainly on the field of environment, nature protection and water with a demonstrated history of working in the consultancy industry.
She has vast experience in international relations, account management, business development and management of technical tenders and contracts under various programmes (e.g. EuropeAid, World Bank, EBRD, LIFE+, Horizon2020, etc.) including EC framework contacts mainly on the field of Water, Climate Change, Environment and Nature Protection.

eva.kopataki@aam.hu

Jelena Delić

Asistent na Projektu

Ms. Jelena Delic holds Bachelor degree from the Law Faculty Podgorica, University of Montenegro. She gained experience in research, data analysis and international law at Research centre of Parliament of Montenegro. She has more than 5 years experience international donor funded project coordination on the field of environmental and nature protection. Ms Delic has gained deep understanding about EU directives and international conventions ratified by the state, EU legislative compliance on the field of nature protection, in particular Natura 2000. Moreover, she proved excellent organisational and communicational skills through working with donor organisations, coordination of project partners, environmental experts and volunteers, organising workshops, conferences and project meetings.

jelena.delic@aam.hu

Eksperti na Terenu

 • Andrej Vizi Ornithological technical Expert
 • Bojan Zekovic Ornithological technical Expert
 • Jernej Figelj Ornithological technical Expert
 • Uku Pal Ornithological technical Expert
 • Danilo Mrdak Fish field expert
 • Vukojica Despotovic Hydrobiological technical expert
 • Slaviša Lučić Forest Technical expert
 • Aleksandar Stijović Forest Technical expert
 • Jasmin Pašić Bats Field Expert
 • Jasminko Mulaomerović Bats Field Expert
 • Danijela Stešević Habitats expert (botany)
 • Snežana Dragićević Botanist (mosses), habitat expert (grasslands, screes, rocky habitats)
 • Snežana Vuksanović Habitat expert (riverside thickets, grasslands, heaths, mires, screes)
 • Đorđije Milanović Botanist, habitats expert (grasslands, screes, rocky habitats, forests)
 • Danka Petrović Habitat expert (forests, grasslands)
 • Marko Karaman Speleologists Expert
 • Miloš Pavicević Speleologists Expert
 • Aleksandar Perović Large carnivors expert
 • Igor Stojović Technical expert on mammals inventory
 • Vuk Iković Reptiles and amphibians field expert
 • Slađana Gvozdenović Specialist – technical expert on reptiles and amphibians
 • Aleksandra Gligorović Coleoptera field expert
 • Predrag Jakšić Lepidoptera field expert
 • Bogić Gligorović Dragonflies field expert
 • Miloje Šundić Orthoptera field expert
 • Bratislav Grubač Ornithological expert
 • Marija Šoškić Ornithological expert
 • Ivan Budinski Small mammals expert
 • Ivana Selanec Small mammals expert
 • Rajko Slapnik Molluscs expert
 • Dmitar Lakušić Habitat expert (botany)
 • Tomaž Remžgar Ornithological Expert
 • Tomaž Mihelič Ornithological Expert
 • Peter Skoberne NATURA 2000 obligations training expert
 • Petri Ahlroth Senior Animal species Expert
 • Veselina Petrova Senior Legislation Expert
 • Katya Hristova Natura 2000 legislation expert
 • Mladen Gramatikov Expert on Natura 2000 related data management and GIS work
 • Michael Hošek Habitat Directive expert (habitats)
 • Dijana Župan Habitat Directive expert (species)
 • Dijana Župan Habitat Directive expert (species)
 • Neven Trenc Natura 2000 expert – appropriate assessment
 • Erica Stanciu Preparation of ‘Management Guidelines’ expert
 • Jovana Janjušević Local legal expert
 • Nataša Miličković Local legal expert

Konzorcijum Projekta

AAM MANAGEMENT INFORMATION CONSULTING LTD.

Osnovana 1994. godine, AAM Management Information Consulting Ltd. (AAM ili AAM Consulting), jedna je od najvećih multinacionalnih menadžment konsalting firmi u regionu Jugoistočne Evrope. AAM pruža podršku kako kijentima vladinog tako i civilnog sektora u širokom spektru područja menadžmenta i IT savjetovanja. Svi naši međunarodni konsultanti (trenutno ih je oko 90) su visokoobrazovani stručnjaci sa velikim, konstantno rastućim međunarodnim iskustvom i odličnim znanjem stranih jezika.

AAM posluje kao Međunarodna poslovna jedinica od 2004. godine, a sačinjava je tim iskusnih stručnjaka iz oblasti menadžmenta, koordinacije i finansiranja međunarodnih projekata. Naše poslovanje garantuje ravnotežu u upravljanju ljudskim resursima: za implementaciju projekata angažujemo iskusne konsultante, koji maksimalno mogu raditi na dva projekta istovremeno. Zahvaljujući tome, imamo duboko razumijevanje postupaka/procesa, ključnih pitanja i stvarnih problema projekata. Naš konsultantski tim posvećen je kontinuiranom razvoju kako sa profesionalne tako i sa menadžerske tačke gledišta. Imajući u vidu da su naši konsultanti aktivno uključeni u samu implementaciju projekata, imamo priliku da učimo na licu mjesta, analiziramo iskustva svakog projekta ponaosob i dodatno unaprijedimo menadžerske prakse i procedure rada. Održavamo blisku saradnju sa zainteresovanim stranama na svim projektima, najviše zahvaljujući profesionalnom upravljanju resursima i samoj veličini naše kompanije. Potpuno smo svjesni svih projektnih aktivnosti te smo kao posljedica toga spremni brzo odreagovati ukoliko je to potrebno. Menadžment uvijek prati profesionalne aktivnosti i usklađuje aktivnosti na projektima sa stvarnim potrebama. Sve ovo predstavlja najbolji način da se osiguraju princip “vrijednost za novac” i održivost. Kao lider Konzorcijuma, AAM Consulting donosi opsežna međunarodna i lokalna iskustva s brojnim referencama, ima relevantnu profesionalnu podlogu, angažujući kako međunarodne tako i lokalne eksperte. Primjenjujući najbolje prakse u industriji i evropskim standardima, AAM se fokusira na posebne potrebe centralne i lokalne javne uprave i vladinih agencija uz koje radi u zemljama regiona Centralne i istočne Evrope i Jugoistočne Evrope.

Tokom godina, firma AAM Consulting je izgradila širok spektar kompetenci u nizu oblasti pružanja usluga, a posebno u oblasti pružanja konsultantskih usluga u projektima Evropske unije i Svjetske banke, uključujući sakupljanje sredstava za iste, kao i pružanje tehničke podrške za implementaciju projekata, koja se fokusira na izgradnju kapaciteta.

Visok standard i dosljedan kvalitet našeg rada garantuje naš sistem upravljanja kvalitetom, koji je uspostavljen na osnovu standarda ISO 9001. Tokom 1996. godine sertifikovao ga je Britanski institut za standarde (BSI FS 35221). U 2014. godini, ažuriran je u skladu sa standardom ISO 9001/2008, a sertifikovala ga je kompanija SGS (SGS United Kingdom Ltd.) (HU02/0008). U julu 2005. godine, AAM je, takođe, predstavila sistem bezbjednosti informacija SO/IEC 27001/2008, koji je sertifikovala kompanija SGS Hungary Ltd (HU07/2616).

FCG International Ltd.

FCG International Ltd. je članica Finnish Consulting Group Ltd (FCG), koja je multiekspertska konsalting kompanija koja se bavi pružanjem usluga iz oblasti infrastrukture, energije, životne sredine i urbanizma, multidisciplinarnih treninga, kao i razvoja javnih usluga. FCG Finnish Consulting Group Ltd. jedna je od vodećih konsalting kompanija u Sjevernoj Evropi, koja posjeduje jake tehničke kompetence i može se osloniti na ogromnu mrežu stručnjaka.

FCG International Ltd. teži tome da se poboljša kvalitet infrastrukture za zaštitu životne sredine i ima jaku i čvrstu podlogu u razvoju ekološki održivih projekata, podržavajući inovativna i lokalno odgovarajuća rješenja. FCG je upoznata sa razvojem politika, strategija i zakonodavstava, upravljanjem fondovima, pozivima za upravljanje prijedlozima projekata, tehnološkim transferima i inovacijama, razvojima projekata, njihovom implementacijom, praćenjem i procjenjivanjem, studijama izvodljivosti, nabavkom i implementacijom.

 

Raznovrsne usluge koje FCG pruža obuhvataju institucionalni razvoj, menadžment konsalting i treninge, planiranje investicionih projekata za inženjerstvo u oblasti životne sredine i savjetovanje za razvijanje međunarodnih projekata. FCG nudi profesionalnu dubinsku ekspertizu razvoja kapaciteta, razvoja životne sredine, finansija, IT sektora, obrazovanja i treninga, administracije, poslovanja i korporativnog upravljanja. FCG predstavlja široku mrežu konsultantskih kompanija sa sjedištem u Finskoj, i poslovnicama u Bugarskoj, Švedskoj, Estoniji, Rumuniji, Srbiji i Novom Zelandu. FCG je realizovala preko 600 projekata u 100 zemalja širom svijeta. FCG ima ogromno iskustvo u implementiranju projekata iz oblasti životne sredine i monitoringa socijalne situacije na teritoriji saveza Zajednice nezavisnih država i regionu Istočne Evrope i širom svijeta.

Institut za Biologiju Mora, Kotor

Institut za Biologiju mora osnovan je 1961. godine Odlukom Narodne Skupštine Crne Gore, zvanično objavljenoj 11. decembra 1961. godine u Službenom listu Narodne Republike Crne Gore. Tokom svoje istorije, Institut je organizovan i reorganizovan, a njegov naziv mijenjao se više puta. Od 1997. godine nosi svoj trenutni naziv, a tokom 2004. godine je spojen Univerzitetu Crne Gore, čiji je član ostao do danas.

Decenijama duga programska politika Instituta, jedine institucije u Crnoj Gori posvećene istraživanju mora, može se grupisati u nekoliko povezanih područja:

 • biološka, ekološka, taksonomska i hidrografska istraživanja morskog života
 • dinamika populacije i sugestije za racionalno korišćenje ekonomski važnih vrsta ribe, ljuskara i glavonožaca
 • neurofiziološka istraživanja morskih organizama
 • istraživanje i zaštita flore i faune kao i hidrografskih osobina Bokokotorskog zaliva.
 • unaprijeđenje morskog ribarstva i akvakulture i vršenje vještačke oplodnje ekonomski značajnih vrsta morskih organizama
 • okeanografsko istraživanje južnog Jadrana
 • očuvanje i unaprijeđenje životne sredine na južnom Jadranu (predio crnogorskog primorja)

Glavni cilj istraživačkog rada u Institutu je upoznavanje sa populacijama životinja i biljaka južnog Jadrana, njihovim odnosima i biotskim i abiotskim faktorima, interakcijom između mora i primorja, kao i naučnim tumačenjima promjena u ekosistemu uzrokovanih klimatskim i antropogenim uticajima.

Osim temeljnih istraživanja, Institut je uključen u mnoge projekte praktične prirode, u kojespadaju: očuvanje životne sredine, morsko ribarstvo, akvakultura, integrisano upravljanje obalnim područjem, u sklopu kojeg se naučno istraživanje praktično koristi.

POVVIK EAD

POVVIK je vodeća konsulting kompanija koja svojim klijentima pruža širok spektar usluga u oblasti upravljanja životnom sredinom. Kompanija je osnovana 1992. godine i predstavlja prvu privatnu konsultantsku kuću u Bugarskoj u oblasti zaštite životne sredine i razvoja infrastrukture životne sredine.

Početkom 2000. godine u Bugarskoj je počeo proces aktivnog transponovanja zakonodavstva EU u pravila nacionalnog zakonodavstva. On obuhvata cjelokupan spektar primjenljivog evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine, a posebno direktive koje se odnose na različite komponentne i faktore životne sredine (buka, voda, vazduh, fizičko zračenje, geologija, itd.), kao i direktive koje su u vezi sa sveobuhvatnom procjenom uticaja investicionih projekata, planova ili programa na životnu sredinu (procjena uticaja na životnu sredinu – EIA, ocjena prihvatljivosti i smjernice za politiku biodiverziteta). Stoga je POVVIK u svoj postojeći portfolio usluga integrisao i one koje se odnose na kompleksne ocjene uticaja na životnu sredinu, pozicionirajući se se za kratko vrijeme kao vodeća konsultatnska kuća u tom sektoru. POVVIK je 2004. Godine, u saradnji sa firmom DHV (Holandija), razvio metodološke smjernice za Ocjenu uticaja na životnu sredinu, kao i Stratešku ocjenu uticaja na životnu sredinu u Bugarskoj, koje je odobrilo Ministarstvo životne sredine i voda Bugarske i koje su i dan danas u upotrebi.

Postignuća kompanije POVVIK u razdoblju od preko 20 godina čine je jednim od najpouzdanijih i najiskusnijih pružalaca usluga u oblasti zaštite životne sredine, ne samo u Bugarskoj, već i u susjednim zemljama, kao što su Srbija, Makedonija, Rumunija i Crna Gora. Aktivnosti kompanije se odnose na pružanje različitih konsultantskih usluga u oblasti zakonodavstva životne sredine, kao i osiguravanje usaglašenosti sa stalno rastućim zahtjevima i standardima.

SI ECO CONSULT LTD

SI Eco Consult je jedna od vodećih kompanija u Bugarskoj, koja se specijalizovala za implementaciju Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC), Direktive o staništima (92/43/EEC), Direktive o pticama (2009/147/EC) kao i nacionalne mreže Natura 2000. Ova kompanija se bavi integrisanim upravljanjem rječnim slivom, rješavanjem nestandardnih problema u vodnom sektoru (površinske vode, podzemne vode, obalna i morska pitanja), oblastima kao što su ribarstvo i akvakultura, šumarstvo, biodiverzitet, kao i pitanjima održivog razvoja u cjelini.

Ova kompanija nudi proizvode visokog kvaliteta u sektorima zaštite životne sredine i upravljanja vodama, kao što su npr. planovi za integrisano upravljanje vodama, strategije i programi za snabdijevanje pijaćom vodom, programi ekološke sanacije, proizvodi za istraživanje i razvoj, programi za održivo korišćenje prirodnih resursa, studije izvodljivosti i predizvodljivosti, tehnički dizajn raznih objekata (postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sistema za prečišćavanje pijaće vode, itd.), planovi za pošumljavanje, strategije i planovi ribarstva, itd.

Glavna područja od interesa su očuvanje biodiverziteta, upravljanje prirodnim resursima, oporavljanje močvara i rijeka, zaštićena područja i upravljanje NATURA 2000 područjima, rehabilitacija zagađenih/uništenih područja, profesionalni treninzi i javne kampanje u pitanjima upravljanja i zaštite životne sredine.

Profesionalni kapaciteti u biodiverzitetu i NATURA 2000

SI Eco Consult Ltd. je mala kompanija sa pet stalno zaposlenih, i čak do 247 eksperata angažovanih na projektima. Pored toga, ova kompanija na svojim projektima angažuje međunarodne eksperte iz oblasti bioloških nauka i nauke o zaštiti životne sredine (biodiverzitet, biološki monitoring, šumarstvo, IT i GIS sistemi, itd). SI Eco Consult Ltd. ima radne kontakte sa velikim brojem kompanija, lokalnih vlasti, naučnih organizacija, vladinih i nevladinih organizacija u Bugarskoj i inostranstvu.

Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu (IBISS)

Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, IBISS, je najveća (14 odjeljenja i 5 pomoćnih jedinica) i najkompletnija istraživačka institucija za biološke nauke u Srbiji. IBISS je nezavisni istraživački institut osnovan 1947. godine (nekadašnji nazivi su Institut za ekologiju i biogeografiju i Institut za fiziologiju, razviće, genetiku i selekciju). Od ukupno 311 zaposlenih, čak njih 197 ima zvanje doktora nauka (56 naučnih savjetnika, 42 viša naučna saradnika, i 99 naučnih saradnika), kao i 76 studenata doktorskih studija.

Istraživanja u IBISS-u su prvenstveno usredsređena na fundamentalne studije iz oblasti biologije, uljučujući sveobuhvatne interdisciplinarne i multidisciplinarne istrage u ekologiji, genetici, molekularnoj biologiji, biohemiji, citologiji, fiziologiji, fiziologiji insekata, biljnoj fiziologiji, neurobiologiji, imunologiji, hidrobiologiji, evolucijskoj biologiji, biogeografiji, zaštiti životne sredine itd. U periodu od 2000. godine do danas, IBISS je učestvovao u 71 fundamentalnih studija, u 8 projekata programa “Tehnološki razvoj” (koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije), u 4 projekta Okvirnih programa Evropske komisije i više od 25 primijenjenih nacionalnih i međunarodnih projekata finansiranih iz drugih izvora.

Istraživači u IBISS-u sprovode uglavnom naučne i primijenjene studije, u koje spadaju: proučavanje vodenih i kopnenih ekosistema, mapiranje vrsta i staništa, raznovrsnost biljnih i vodenih organizama (fitoplanktona, fitobentika, vodenih makrofita, makrovertebrata i riba), insekata, gmizavaca, vodozemaca, ptica i sisara. Ukupno 50% istraživačkog osoblja je obučeno za vršenje mapiranja NATURA 2000 staništa i identifikaciju taksona povezanih sa NATURA 2000 mrežom, uključujuči i studiju o nivou podvrsta i genetičkim karakteristikama specifičnih populacija. Oblasti koje IBISS obuhvata uključuju različite taksonomske grupe. Shodno tome, IBISS je u potpunosti kvalifikovan da se bavi svim aspektima vezanim za pitanja očuvanja prirode.

Finski institut za zaštitu životne sredine (SYKE)

Finski institut za zaštitu životne sredine (SYKE) je državni istraživački i razvojni centar Finske uprave za zaštitu životne sredine, koji ima više nego kvalifikovano osoblje i broji oko 700 zaposlenih. Istovremeno predstavlja istraživački institut i centar za ekspertizu iz oblasti životne sredine. Istraživači SYKE Instituta analiziraju i predviđaju promjene u životnoj sredini, a takođe istražuju različite načine za pronalaženje rješenja koje društvo može primijeniti na problem životne sredine. Specijalisti SYKE instituta pružaju profesionalnu podršku pri donošenju odluka i implementaciji vladinim tijelima, uz širok spektar usluga poslovnim i drugim organizacijama, kao i građanima. SYKE Institut pruža stručnu pomoć u pripremi politika zaštite životne sredine na svim nivoima: u pregovorima o međunarodnim konvencijama, na nivou Europske unije, u Finskoj vladinoj administraciji i u regionalnim i opštinskim organizacijama.

 • Primjena EU zakonodavstva koje se odnosi na prirodu

SYKE je centralno radno tijelo Ministarstva životne sredine, koje implementira Direktivu o staništima i Direktivu o pticama sa 17 stalno zaposlenih, čije angažovanje doprinosi ispunjenju ovih zadataka.

Kada se Finska pridruživala EU 1995. godine, SYKE je imalo ključnu ulogu u adaptaciji pravnog naslijeđa (acquis communautaire) koje se ticalo životne sredine i mnogi njihovi eksperti su doprinijeli procesu pristupanja. SYKE je koordinisalo pripremne aktivnosti za uspostavljanje Natura 2000 mreže u Finskoj: priprema referentnih lista za stanišne tipove i vrste (uključujući ptičje vrste – ptičja referentna lista – u Aneksu I Direktive o pticama i migratorne ptičje vrste koje se redovno javljaju), definisanje nacionalnih kriterijuma za odabir područja Natura 2000 mreže (pSCI i SPA područja; priprema SPA područja je takođe podrazumijevala odabir IBA područja), upravljanje prikupljanjem podataka sa terena i evaluacija zastupljenosti i dovoljnosti predloženih područja.

 • Monitoring staništa i vrsta od značaja za Zajednicu

Na osnovu člana 17 Direktive o staništima i člana 12 Direktive o pticama, SYKE koordinira izvještavanje i evaluaciju učinka po pitanju Natura 2000 mreže; u periodu izvještavanja 2007-2012 bio je nacionalni koordinator i predvodio sedam partnerskih institucija.

SYKE je odgovorno za koordinaciju monitoringa staništa iz Ankeksa I i vrsta iz Aneksa II, IV i V Direktive o staništima, izradu plana za monitoring sa zainteresovanim organizacijama i koordinaciju upravljanja podacima za ciljeve upravljanja Natura 2000 mrežom.

SYKE je takođe odgovorno za koordinaciju monitoringa ptičjih vrsta iz Aneksa I Direktive o pticama i migratornih ptičjih vrsta koje se redovno javljaju, izradu planova za monitoring sa zainteresovanim organizacijama; npr. rad sa podacima o pticama SPA područja i koordinacija upravljanja podacima zainteresovanih organizacija u svrhu upravljanja mrežom SPA područja.

Sve partnere povezuje ista organizacijska vizija: da bi se ispunio cilj pružanja visokokvalitetnih usluga i dostavljanja kratkoročnih i dugoročnih inputa u očekivanim rokovima, Konzorcijum mora fukcionisati kao jedinstvena integrisana struktura, pri čemu svaki član ima aktivnu tehničku ulogu, a ne kao kolekcija labavo povezanih partnera. Članovi su saglasni po pitanju ovih principa, što omogućava Konzorcijumu da fukcioniše kroz jedinstvenu svrhu pružanja efektivnih i kvalitetnih usluga.